Такси и комисионни – наеми

Данъци при получаване на наем

Местните физически лица, които получават доходи от наем, подлежат на облагане по реда на ЗДДФЛ, като облагаемият доход (доходът върху който се дължат данъци) от отдадено под наем недвижимо имущество се определя, като придобитият доход се намалява с 10 на сто нормативно признати разходи. Тези разходи са нормативно определени в закона и не е необходимо да се доказват с документи. По-голяма сума от нормативно определените разходи също не се допуска.

Когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му, а когато платецът на дохода е физическо лице – тогава наемодателят има задължението да определя и внася сам авансовия си данък.


Освен годишна данъчна декларация за доходите, наемодателите – физически лица, отдаващи под наем имоти на други физически лица, задължително подават и тримесечни декларации за облагане с авансов данък (декларация образец 4001). Срокът за подаването на тези декларации е до края на април – за първото тримесечие, до края на юли – за второто и до края на октомври – за третото тримесечие на годината. За четвъртото тримесечие декларация за облагане с авансов данък не се подава, не се и внася авансов данък. Това означава, че на 30 април изтича срокът за две декларации – годишната и първата авансова.

Авансовите вноски са тримесечни и се превеждат по сметката на НАП по постоянен адрес на наемодателя.

Дължима комисиона при сключване на договор за наем.

Посредническото възнаграждение” на АГЕНЦИЯТА е: