Такси и комисионни

Разходите, които съпътстват сделката по продажба на недвижим имот, са:

Местен данък – данък възмездно придобиване на имуществото

Сделките с недвижими имоти, прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти на територията на Република България се облагат с данък, (местен данък) съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Всяка община на територията на Република България има самостоятелност да определя този данък. За град София той е в размер на 2.5% от цената в нотариалния акт. Данъкът се плаща по сметка на общината, в която се намира имотът. Обикновено местният данък е данък на купувача, на приобретателя на имота, освен ако между страните не е уговорено друго.

Нотариална такса - събира се по тарифа от нотариуса, удостоверяващ сделката, според цената, посочена в нотариалния акт
Нотариалната такса е пропорционална на и зависи от материалния интерес на обекта, предмет на прехвърлителна сделка, но не може да възлиза на повече от 6000 лв без ДДС.

Такса за вписване – 0.01% - събира се от Агенцията по вписванията след удостоверяване на сделката от нотариуса

Такса за вписване се събира за всеки документ с удостоверен материален интерес, какъвто е нотариалният акт.

По договаряне между страните нотариалната такса и таксата за вписване могат да бъдат поделени.

Посредническо възнаграждение.

Под „Посредническо възнаграждение” (или Комисионно възнаграждение) се разбира договореното между клиента и Агенцията възнаграждение за предоставени услуги. Обичайно посредническото възнаграждение на Агенцията е 3% (три процента) от договорената цена без вкл. ДДС.